Algemene voorwaarden Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Kampeerwebwinkel ‑ mei 2018

Artikel 1: Definities:
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Kampeerwebwinkel.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de koper van producten via de website www.kampeerwebwinkel.nl.nl.
Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van producten zoals aangeboden via de website www.kampeerwebwinkel.nl.nl.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kampeerwebwinkel.nl en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of op de website zijn weergegeven.
3. Deze voorwaarden bestaan uit 13 artikelen.

Artikel 3: Prijzen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW. Bezorgkosten en eventuele verwijderingsbijdrages zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten worden voordat de bestelling definitief is, duidelijk via de website aan de opdrachtgever gecommuniceerd.
2. Wanneer er sprake is van een tijdelijke aanbieding dan geldt deze prijs voor het betreffende artikel zolang de voorraad strekt.
3. Kampeerwebwinkel.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn (niet marktconform), bijvoorbeeld als gevolg van type- of softwarefouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Voorraad
1. Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Mocht door omstandigheden, één of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen na uw bestelling een e-mail of telefonisch bericht van ons. U heeft dan het recht om de gehele bestelling te annuleren.

Artikel 5: Bestellen
1. Bestellen kan alleen de via onze website www.kampeerwebwinkel.nl.
2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en kampeerwebwinkel.nl, is kampeerwebwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van kampeerwebwinkel.nl.nl.

Artikel 6: Overeenkomsten
1. Een overeenkomst tussen de Kampeerwebwinkel.nl.nl en de opdrachtgever komt tot stand door bevestiging van de Kampeerwebwinkel.nl.
2. Kampeerwebwinkel.nl.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden binnen 5 werkdagen aan de opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 7: Betaling
1. Volledige betaling van de bestelde producten dient te geschieden binnen 7 dagen na de bestelling. Indien dit niet gebeurt behoudt Kampeerwebwinkel.nl zich het recht voor om de bestelde goederen vrij te geven voor verkoop aan derden. Het recht van opdrachtgever voor uitlevering van de bestelde goederen vervalt dan.
2. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betaalmethoden. De keuze voor een betaalmethode kan worden gemaakt tijdens het bestelproces. Zie elders op onze website voor meer informatie over de op dit moment beschikbaar zijnde betaalmethoden.

Artikel 8: Levering
1. De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Onder normale omstandigheden wordt uw gekochte artikel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van deze periode zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld. Kampeerwebwinkel.nl streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
2. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Kampeerwebwinkel.nl kan worden toegerekend. Zoals aangegeven in artikel 8.1 zal Kampeerwebwinkel.nl de opdrachtgever altijd informeren bij eventuele vertraging.
3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kampeerwebwinkel.nl zal in dat geval binnen 5 werkdagen de terugbetaling verzorgen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Kampeerwebwinkel.nl alle inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierbij kunnen afwijkingen in model voorkomen. Indien het vervangende artikel goedkoper is dan het bestelde dan zal Kampeerwebwinkel.nl het prijsverschil terugbetalen aan opdrachtgever.

Artikel 9: Conformiteit
1. Kampeerwebwinkel.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het kan voorkomen dat kleuren op de afbeeldingen niet geheel overeenkomen met die van het product.

Artikel 10: Garantie en Service
1. Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen.
2. Wettelijk is het zo geregeld, dat de opdrachtgever na ontvangst van de "op afstand" gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 14 werkdagen. Indien opdrachtgever de producten niet wenst te behouden dient hij dit in deze 14 dagen kenbaar te maken via een e-mail aan mail@kampeerwebwinkel.nl. Retourneer de bestelling (of een deel daarvan) dan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Opgaaf van redenen is daarbij niet nodig. Voorwaarde is dat het ordernummer vermeld wordt, het artikel niet gebruikt mag zijn, het artikel niet beschadigd mag zijn en nog in de originele verpakking moet zitten, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Na ontvangst van de retourproducten ontvangt de opdrachtgever het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. De verzendkosten voor het retour zenden van de bestelling zijn voor rekening opdrachtgever.
3. Artikelen die speciaal voor de opdrachtgever op maat worden gemaakt of besteld zijn kunnen niet retour gestuurd worden.

Artikel 11: Overmacht
1. Kampeerwebwinkel.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat kampeerwebwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12: Privacy Policy
1. Kampeerwebwinkel.nl voldoet aan de privacy volgens de GDPR/AVG-wetgeving. AVG staat voor: Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Engelse term GDPR voor: General Data Protection Regulation.
2. Kampeerwebwinkel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
3. Kampeerwebwinkel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
4.
5. Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Kampeerwebwinkel.nl, dan kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Volgende

Betaal eenvoudig met:
iDEAL